بهای تمام شده

بهای تمام شده هفته ۱۴-۹۶

بهای تمام شده هفته ۱۴-۹۶

کلیه پیش فرض های هفته گذشته، که گزارش آن را در اینجا می توانید مشاهده فرمایید، در این هفته هم لحاظ شده اند به جز قیمت آهن اسفنجی با هزینه حمل، هر کیلوگرم ۷۸۰ تومان فرض شده و نیز تغییر اندکی در هزینه های پرسنلی داده شده به این ترتیب که در هفته های گذشته… READ MORE

بهای تمام شده هفته ۱۳-۹۶

بهای تمام شده هفته ۱۳-۹۶

در چند هفته گذشته قیمت های خرید قراضه و آهن اسفنجی را تقریبا ثابت در نظر گرفتیم تا مقایسه گزارشات هفتگی با یکدیگر ساده باشد. اما در هفته های گذشته قیمت انواع قراضه تغییر نموده است و در گزارش این هفته (یعنی از ۲۰ خرداد ۹۶ تا ۲۶ خرداد ۹۶)، یعنی هفته ۱۳ سال ۹۶،… READ MORE

بهای تمام شده هفته ۱۲-۹۶

بهای تمام شده هفته ۱۲-۹۶

در گزارش بهای تمام شده این هفته، از پیش فرض های هفته پیش استفاده نمودیم تا مقایسه نمودارها و ارقام ساده تر باشد. گزارش هفته پیش را از اینجا می توانید مطالعه نمایید. با این تفاوت که سناریوی تولید با کوره القای ۲۰ تن را در نظر گرفتیم و فرض کردیم ارزش یک کارخانه با… READ MORE

بهای تمام شده هفته ۱۱-۹۶

بهای تمام شده هفته ۱۱-۹۶

در هفته های گذشته بهای تمام شده شمش فولاد که با کوره القایی تولید می شوند را در حالت های مختلفی، بر اساس نرخ های تقریبی روز، مشاهده نمودیم. در گزارش این هفته، بهای تمام شده را بر اساس کوره های ۵ تن ۲ مگاوات، ۱۰ تن ۴ مگاوات و ۲۰ تن ۸ مگاوات مشاهده… READ MORE

بهای تمام شده هفته ۹-۹۶

بهای تمام شده هفته ۹-۹۶

طبق روال هفته های گذشته، برای هفته نهم سال ۹۶ نیز گزارش بهای تمام شده بر اساس مدل PSM گروه پاترون استخراج گردید. تفاوت این هفته با هفته گذشته، در نظر گرفتن کاهش ۲۰ تومانی قیمت قراضه به طور متوسط برای همه درجات است. لذا نمودار استخراجی به صورت زیر است: توضیحات: قیمت ها بدون… READ MORE

بهای تمام شده هفته ۷-۹۶

بهای تمام شده هفته ۷-۹۶

  طبق روال هفته های گذشته، برای هفته هفتم سال ۹۶ نیز گزارش بهای تمام شده بر اساس مدل PSM گروه پاترون استخراج گردید. تفاوت این هفته با هفته گذشته، در نظر گرفتن افزایش ۲۰ تومانی قیمت قراضه به طور متوسط برای همه درجات است. لذا نمودار استخراجی به صورت زیر است:   لازم به… READ MORE