11 اردیبهشت روز کار و کارگر گرامی باد

11 اردیبهشت روز کار و کارگر گرامی باد

“11 اردیبهشت روز کار و کارگر گرامی باد”

روز کار و کارگر

روز کار و کارگر

#روز_کار_کارگر #روز_کارگر #روز_جهانی_کارگر #گروه_پاترون

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.