کیفیت هزینه دارد

کیفیت هزینه دارد

کیفیت هزینه دارد.

تولیدکنندگان زیرپله‌ای هزینه‌ی کیفیت پایینتر محصولاتشان را به مشتریان منتقل می‌کنند.

Quality is costly.
Small workshops transfer their low quality products’ costs to the customers.

 

Patron 098

 

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.