کوره تصفیه پاتیلی (LF)

کوره تصفیه پاتیلی (LF)

به منظور آلیاژ سازی، گاز زدایی، تنظیم دمای ریخته گری، افزایش عمر نسوز کوره و هماهنگی برای ریخته گری چندین ذوب به صورت پیاپی از کوره ی تصفیه پاتیلی استفاده می شود.

ذوب آماده شده در کوره های الکتریکی (کوره القایی یا کوره قوس الکتریکی) در داخل پاتیل تخلیه شده و به زیر کوره ی تصفیه پاتیلی منتقل می شود و عملیات ثانویه بر روی ذوب صورت می گیرد.

گروه پاترون با همکاری شرکای خارجی خود قادر به تامین کوره های تصفیه پاتیلی یا LF در ظرفیت های مختلف می باشد.

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.