کتاب فرایند آهن سازی و فولاد سازی – گازهای گلخانه ای، کنترل و کاهش آنها

کتاب فرایند آهن سازی و فولاد سازی – گازهای گلخانه ای، کنترل و کاهش آنها

کتاب فرایند آهن سازی و فولاد سازی – گازهای گلخانه ای، کنترل و کاهش آنها

Ironmaking and Steelmaking Processes
Greenhouse Emissions, Control, and Reduction

نوشته Pasquale Cavaliere

انتشارات اسپرینگر

دانلود کتاب از این لینک: Ironmaking And Steelmaking Processes

Ironmaking and steelmaking process

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.