ویژگی های نسوزهای سیستم اسلاید گیت

ویژگی های نسوزهای سیستم اسلاید گیت

نسوز های سیستم اسلاید گیت چه ویژگیهایی باید داشته باشند؟

مقاومت به خوردگی در برابر سرباره و مذاب

مقاومت بالا نسبت به اکسیداسیون

مقاومت بالا نسبت به خردایش

دانسیته ی بالا و تخلل پایین

ضریب انبساط حرارتی پایین

مقاومت به شوک حرارتی بالا

مقاومت بالا به سایش

هدایت حرارتی بالا

ویژگی های نسوزهای سیستم اسلاید گیت

 

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.