وقتی از پاترکس استفاده میکنیم چه رخ میدهد

وقتی از پاترکس استفاده میکنیم چه رخ میدهد

وقتی از پاترکس C1 (پودر ایزوترم پاتیل و تاندیش) گروه پاترون استفاده می کنید، چه اتفاقی می افتد.

اطلاعات بیشتر در مورد پودر پوشاننده سطح پاتیل و تاندیش پاترون یا پاترکس (رادکس یا پودر تاندیش) در اینجا قابل مشاهده است.

 

پاترکس ۰۲

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.