نیمه هادی

نیمه هادی

گروه پاترون در حال حاضر این محصول را ارائه نمی نماید.

نیمه هادی گروه پاترون

تریستور مانند یک دیود با یک پایه اضافی به نام گیت است، دو شرط برای به کارافتادن تریستور باید مهیّا باشد: اول اینکه آند به مثبت و کاتد به منفـــــی وصل باشد ( تغذیه مستقیم)،  دوم اینکه به پایه گیت آن فرمان داده شود ( تحریک شود ) در این صورت تریستــور جریان را هدایت می کنـد و با یک فرمان تریستور شروع به هدایت جریان کرده و با قطع فرمان، همچنان به کارش ادامه می دهد. تریستور در دو نوع گیت مثبت و گیت منفی وجود دارد، برای شناسایی آن باید به کتاب مشخصّات مراجعه نمود.  در واقع تریستور مانند کلیدی است که ازطریق گیت کنتـــرل می شود، از تریستور درمدارات شارژ، کنتــرل دور و غیره استفاده می شود. در مدار تولید قدرت کوره های القائی در بخش های اینورتوز و کانورتر تولید قدرت از تریستور ها استفاده می شود.

گروه پاترون نماینده ی انحصاری شرکت Indtech هندوستان، تولید کننده ی قطعات یدکی کوره ی القایی می باشد.

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.