نشت مذاب از کف پاتیل در روسیه

نشت مذاب از کف پاتیل در روسیه

نشت مذاب از کف پاتیل در روسیه

به نظر می رسد نشت مذاب از پاتیل به دلیل مشکلی در سیستم اسلاید گیت یا دریچه کشویی پاتیل باشد.

 

 

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.