نسوز اسلاید گیت و ملات سبز پاترون

نسوز اسلاید گیت و ملات سبز پاترون

With Patron Group’s slide gate system refractories and green mortar, a safe casting process is guaranteed.

استفاده توأمان از نسوزهای سیستم اسلاید گیت و ملات سبز (پاترومور) گروه دانش بنیان پاترون تضمین یک ریخته‌گری ایمن

Patron 207 ملات سبز نسوز سیستم اسلاید گیت دریچه کشویی صفحه اسلاید گیت نازل درونی داخلی بیرونی خارجی

 

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.