نازل درونی پاتیل

نازل درونی پاتیل

توضیحات 

مجرای انتقال ذوب ار داخل پاتیل تا صفحه اسلاید گیت. جنس این قطعه حدود ۸۰ درصدآلومینا و تا ۱۰ درصد کربن تثبیت شده دارد. از ویژگی این گروه از نسوز ها علاوه بر استحکام بالا، مقاومت به خوردگی به علت تر شوندگی کم در مذاب و مقاومت در برابر شوک حرارتی به دلیل حضور کربن است . دمای کاری این گروه از نسوزها نیز استفاده از این آلومینای بالا را در نازل درونی توجیه می کند.

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.