موتوی جدید گروه پاترون

موتوی جدید گروه پاترون

با نظرسنجی از کارکنان گروه پاترون، موتوی جدید گروه پاترون با پیشنهاد یکی از همکاران، انتخاب شد:
تقابل حرارت و نوآوری
(Where Heat Meets Innovation)

#گروه_پاترون #پاترون #patron_group #heat_innovation #innovationحرارت_نوآوری #نوآوری #موتو_برند #شعار_برند #موتو

 

تقابل حرارت و نوآوری

تقابل حرارت و نوآوری

 

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.