مهندس حسین یوسفیان

مهندس حسین یوسفیان

بعضی‌ها در سایه بزرگترین کارها را انجام می‌دهند و موجبات موفقیت یک تیم را فراهم می‌کنند، آن هم با فروتنی خاص خودشان. مهندس حسین یوسفیان (مدیر برنامه‌ریزی گروه پاترون) یکی از این افراد است.

کشور ما به چنین متخصصان متعهدی نیاز دارد.

Patron 230 حسین یوسفیان

 

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.