مقایسه مصرف انرژی کوره IGBT و تریستوری

مقایسه مصرف انرژی کوره IGBT و تریستوری

مقایسه کوره القایی IGBT اوریتک با کوره القایی تریستوری: مصرف انرژی در این دو نوع کوره

این دو نمودار را مقایسه نمایید. نمودارها خود گویای وضعیت توان کوره ها در شرایط یکسان هستند.

ضریب توان در کورهIGBT  به مقدار مذاب موجود در کوره و یا ضخامت خاک کوره و غیره ارتباطی ندارد و بسیار بالاست که این منجر به کاهش زمان ذوب و کاهش مصرف انرژی نیز می گردد.

مقایسه مصرف انرژی کوره آی جی بی تی با کوره تریستوری

مقایسه مصرف انرژی کوره آی جی بی تی با کوره تریستوری

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.