مصرف انرژی کوره القایی با قراضه معمولی

مصرف انرژی کوره القایی با قراضه معمولی

آیا می دانید در کوره القایی، در صورت استفاده از قراضه معمولی که ضریب تبدیل آن ۹۲% باشد، حتی با راندمان حداکثری، مصرف انرژی خود کوره حداقل kwh/t 600 است. یعنی ۱۵% بیشتر از قراضه شرد آهنی.

نکاتی برای القایی ها ۰۱۹

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.