ما با مشتریان خود “کار” میکنیم

ما با مشتریان خود “کار” میکنیم

کنار مشتریان خود هستیم ۳

 

مشتریان ما شرکای تجاری ما هستند

آنچه را برای خود می پسندیم،

برای مشتریان خود نیز می پسندیم

ما به کاری که میکنیم باور داریم

با مشتریان خود “کار” میکنیم

و کنار مشتریان خود هستیم

 

Our customers are our partners

What we wish for ourselves,

We wish for our customers too

We believe in what we do

We “work” with our customers

We are with our customers

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.