لدل تارت

گروه پاترون در حال حاضر این محصول را ارائه نمی نماید.

 

به منظور افزایش تعداد ذوب های ریخته گری، پس از اتمام پاتیل اول ذوب، پاتیل های ذوب بعدی را به بالای سطح ریخته گری انتقال می دهند.

به منظورکاهش ریسک نرسیدن ذوب های بعدی به ذوبی که ریخته گری آن ادامه دارد و همچنین افزایش امنیت، از ماشین های انتقال پاتیل استفاده می گردد. روش کار به این صورت است که پاتیل پر را در یک سمت ماشین انتقال پاتیل قرار می دهند، پس از اتمام ذوب پاتیلی که ریخته گری آن درحال انجام است، پاتیل خالی از بالای تاندیش جابجا شده و پاتیل پر بر روی آن قرار می گیرد.

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.