غول چراغ جادو و اهمیت نظافت اتاق کوره القایی

غول چراغ جادو و اهمیت نظافت اتاق کوره القایی

غول چراغ جادو و اهمیت نظافت اتاق کوره القایی

 

عدم نظافت اتاق کوره منجر به بروز حوادث، در نتیجه اتصال کوتاه کویل میشود.

گروه پاترون، مشاور کارخانجات فولاد با کوره القایی

غول چراغ جادوی پاترون ۰۰۹

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.