غول چراغ جادو و انتخاب افشانک CCM

غول چراغ جادو و انتخاب افشانک CCM

اسپری نازل یا افشانک ماشین ریخته گری مداوم (CCM) خود را چگونه انتخاب می کنید؟
استفاده از افشانک های مناسب برای خنک سازی ثانویه مناسب در ماشین ریخته گری پیوسته یک ضرورت است.

عدم استفاده از افشانک مناسب منجر به کاهش کیفیت سطحی شمش یا اسلب تولیدی، ترک گوشه ها و جدایش مرکزی محصول تولیدی می شود.
هر سرعت ریخته گری یا تغییر مقطع شمش یا تغییر پارامترهای دیگر نیازمند افشانک مناسب است.

غول چراغ جادوی پاترون ۰۱۵

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.