عوامل تاثیرگذار در افزایش یا کاهش مصرف پودر ریخته‌گری چیست؟

عوامل تاثیرگذار در افزایش یا کاهش مصرف پودر ریخته‌گری چیست؟

عوامل تاثیرگذار در افزایش یا کاهش مصرف پودر ریخته‌گری چیست؟

به طور کلی، از جمله عوامل تاثیرگذار بر ضریب مصرف انواع مختلف پودرهای ریخته‌گری مورد استفاده در کارخانجات متفاوت می توان به عملکرد اپراتور، پارامترهای ماشین ریخته‌گری، آنالیز شیمایی پودر ریخته‌گری و دما و آنالیز شیمیایی مذاب فلز اشاره کرد.
در رابطه با عملکرد اپراتور می توان گفت درصورتی که نحوه مصرف پودر ریخته‌گری مطابق با دستورالعمل تعیین شده نباشد، بر ضریب مصرف پودر تاثیرگذار است (مثلا درصورتی که سرباره‌گیری توسط اپراتور، قبل از ذوب شدن پودر معلق روی سطح مذاب انجام شود، ضریب مصرف پودر افزایش می یابد).
فاکتورهای مختلف ماشین‌های ریخته‌گری از جمله دامنه نوسان، فرکانس نوسان قالب، هندسه قالب، زمان نوسان مثبت و منفی و سرعت ریخته‌گری نیز بر ضریب مصرف پودر تاثیرگذار است. لازم به ذکر است معمولا این موارد در هر ماشین ریخته‌گری، در یک محدوده بهینه و با توجه به پودر ریخته‌گری مصرفی تنظیم شده و همیشه ثابت می ماند. از این رو درصورت یکسان در نظر گرفتن پارامترهای فوق در یک ماشین ریخته‌گری ثابت، آنالیز شیمیایی در پودرهای مختلف مصرفی عاملی است که می تواند تعیین کننده ضریب مصرف پودر باشد. وجود ترکیبات مختلف در پودر ریخته‌گری بر خواص مختلف آن از جمله نقطه ذوب، نقطه‌خمیری، ویسکوزیته و نهایتا ضریب مصرف تاثیرگذار است. با این وجود درصورتی‌که نوع پودر مصرفی در یک ماشین ریخته‌گری ثابت نیز یکسان درنظر گرفته شود، آنالیز شیمیایی مذاب فلز و مهم‌تر از آن دمای مذاب، عامل نهایی تاثیرگذار بر ضریب مصرف پودر ریخته‌گری خواهد بود.

#گروه_پاترون #پودر_ریخته_گری #شمش

عوامل تاثیرگذار در افزایش یا کاهش مصرف پودر ریخته گری

عوامل تاثیرگذار در افزایش یا کاهش مصرف پودر ریخته گری

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.