#استراتژی: ظرفیت کارخانه شما اجازه رقابت قیمتی را میدهد؟

#استراتژی: ظرفیت کارخانه شما اجازه رقابت قیمتی را میدهد؟

یکی از مسائل استراتژی رهبری قیمت، توجه به مقیاس است

ظرفیت کارخانه شما اجازه رقابت قیمتی را به شما میدهد؟

 

Patron 004

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.