شکستن مجدد رکورد تولید

شکستن مجدد رکورد تولید

رکورد تولید خط جرم نسوز مجددا شکسته شد.
به همت تیم توانمند تولید گروه پاترون، تولید 6% دیگر افزایش یافت.

 

Patron 413 رکورد تولید جرم نسوز دیرگداز پاترون

 

#نسوز #دیرگداز #پاترون #گروه_پاترون #دانش_بنیان

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.