خبری که قولش را داده بودیم

خبری که قولش را داده بودیم

 

خبری که قولش را داده بودیم????
 .گروه پاترون برای سومین سال پیاپی به عنوان واحد نمونه صنعتی توسط خانه صنعت، معدن و تجارت انتخاب شد????
گروه پاترون به عنوان واحدنمونه صنعتی انتخاب شد

گروه پاترون به عنوان واحدنمونه صنعتی انتخاب شد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.