خانواده محصولات گروه پاترون

خانواده محصولات گروه پاترون

خانواده محصولات گروه دانش بنیان پاترون:
کستینگ پات: پودر قالب ریخته گری

پاتروکست و پاتروکوت: انواع جرم نسوز

پاترکس: پودر ایزوترم پاتیل و تاندیش

نانوپاتروکست: جرم نانو باند

گرین پات: ملات سبز

پاترومور: ملات سفید

الکوپات: پوشش الکترود گرافیتی کوره قوس الکتریکی

مولی پات: روانکار صفحه اسلاید گیت

دلتاپات: دلتای کوره قوس الکتریکی

پات بلاک: قطعات ریختنی نسوز

لوله لنس

سیستم اسلاید گیت

نازل تاندیش

صفحه اسلاید گیت

نازل درونی و بیرونی پاتیل

ول بلوک

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.