حضور تیم تحقیق و توسعه گروه دانش بنیان پاترون، در سیزدهمین کنگره سرامیک ایران

حضور تیم تحقیق و توسعه گروه دانش بنیان پاترون، در سیزدهمین کنگره سرامیک ایران

حضور تیم تحقیق و توسعه گروه دانش بنیان پاترون، در سیزدهمین کنگره سرامیک ایران.
این کنگره علمی در دانشگاه صنعتی شریف در تاریخ های ٣ و ۴ خرداد ماه ١۴٠١ برگزار گردید.

حضور تیم تحقیق توسعه در سیزدهمین کنگره سرامیک

حضور تیم تحقیق توسعه در سیزدهمین کنگره سرامیک

#گروه_پاترون #پاترون #دانش_بنیان #سیزدهمین_کنگره #سرامیک_ایران #کنگره_سرامیک #دانشگاه_صنعتی_شریف

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.