تیم تحقیق و توسعه، آزمایشگاه و کنترل کیفیت

تیم تحقیق و توسعه، آزمایشگاه و کنترل کیفیت

بازدید مدیر فنی مهندسی گروه پاترون، جناب آقای مهندس بداغی از کارخانه پاترون در تاریخ 15 تیرماه 1400 و برگزاری جلسات دوره ای با تیم تحقیق و توسعه، آزمایشگاه و کنترل کیفیت

تیم تحقیق و توسعه، آزمایشگاه و کنترل کیفیت

 

#دانش_بنیان #بهبود_مستمر #تحقیق_و_توسعه #R&D #نسوز #دیرگداز #پاترون #گروه_پاترون

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.