تولید محصول جدید در گروه پاترون

تولید محصول جدید در گروه پاترون

????تولید محصول جدید در گروه پاترون????
اگزوپات (پودر گرمازای سطح مذاب)
به تاخیر انداختن انجماد سطوح آزاد مذاب در اثر واکنش گرمازای سریع

تولید محصول جدید در گروه پاترون

تولید محصول جدید در گروه پاترون

#محصول_جدید #تولید_محصول #گرما_سطح_مذاب #سطح_آزاد #واکنش_گرما #محصول_گروه_پاترون

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.