تولید بیم بلانک با پودر ریخته گری پاترون

تولید بیم بلانک با پودر ریخته گری پاترون

تولید بیم بلانک

برای تیرآهن بال پهن ۳۰۰ در ذوب آهن اصفهان

با پودر ریخته گری گروه پاترون

تولید بیم بلانک در ذوب آهن اصفهان با پودری ریخته گری پاترون

تولید بیم بلانک در ذوب آهن اصفهان با پودری ریخته گری پاترون

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.