به نظر شما چه اتفاقی افتاده؟

به نظر شما چه اتفاقی افتاده؟

به نظر شما چه اتفاقی افتاده؟

فیلمی از حادثه ای که در کارخانه تولید فولاد واقع در Dhabaeji رخ داده ایمنی را چقدر جدی میگیرید؟

 

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.