بهای تمام شده هفته ۲۰-۹۶

بهای تمام شده هفته ۲۰-۹۶

بهای تمام شده این هفته مشابه گزارش هفته گذشته با تغییرات قیمتی زیر در دو سناریوی مختلف محاسبه گردیده است.

-متوسط قیمت قراضه ۱۱۳۰ تومان

-متوسط قیمت آهن اسفنجی ۹۲۰ تومان

-متوسط قیمت شمش فولادی ۵SP هر کیلوگرم ۱۶۳۰ تومان

 

بهای تمام شده ۰۱۶

 

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.