بهای تمام شده هفته ۱۷-۹۶

بهای تمام شده هفته ۱۷-۹۶

مطابق گزارشات بهای تمام شده شمش فولاد ساختمانی بر مبنای فولادسازی با کوره القایی، که در هفته های گذشته نیز منتشر گردیده، با همان پیش فرض ها و منطق محاسبه، گزارش این هفته نیز تهیه و تقدیم می گردد با دو تغییر. 

اولین تغییر طبیعتا قیمت های روز بازار فولاد است که به صورت زیر است:

  • قیمت متوسط خرید قراضه با ۸% پرت (قراضه معمول بازار): ۱۰۲۵ تومان به ازای هر کیلوگرم، شامل هزینه حمل و پاداش و غیره، به طور متوسط
  • قیمت متوسط خرید آهن اسفنجی با هزینه حمل، بدون ارزش افزوده ۸۲۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
  • قیمت فروش شمش رسمی ۱۴۶۰ تومان بدون ارزش افزوده که با ارزش افزوده حدودا ۱۵۹۰ تومان خواهد بود.

و تغییر دوم، ارائه قیمت فروش شمش در بازار آزاد است که همانطور که میدانیم قیمت شمش به صورت غیررسمی حدود ۲۰ تومان از قیمت رسمی شمش با ارزش افزوده کمتر است. لذا قیمت فروش غیررسمی شمش ۱۵۷۰ تومان در نظر گرفته شده است. با این حال با توجه به آنکه امکان فروش همه محصول به صورت غیررسمی نیست، فرض گرفته شده که ۴۰% محصول به صورت رسمی و بقیه به صورت غیررسمی به فروش برسد. لذا با قیمت های فوق الذکر، متوسط قیمت فروش می شود حدود ۱۵۲۵ تومان.

در خصوص این موضوع، متعاقبا مطلب مفصل تری ارائه می گردد و به بررسی وضعیت صنعت فولاد و مبادلات غیررسمی خواهیم پرداخت.

 

بر این اساس و با در نظر گرفتن پیش فرض هایی که در هفته های گذشته ارائه گردید، گزارش زیر تقدیم می گردد.

بهای تمام شده ۰۱۳ rev.01

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.