برگزاری دوره آموزشی نسوز برای مجتمع فولاد کویر دامغان

برگزاری دوره آموزشی نسوز برای مجتمع فولاد کویر دامغان

برگزاری دوره آموزشی نسوز برای مجتمع فولاد کویر دامغان در تاریخ 26 و 27 مرداد ماه 1401 به صورت مجازی

برگزاری دوره آموزشی نسوز برای مجتمع فولاد کویر دامغان

برگزاری دوره آموزشی نسوز برای مجتمع فولاد کویر دامغان

#برگزاری_دوره_آموزشی #دوره_نسوز #مجتمع_فولاد #آموزش_مجازی #فولاد_دامغان #آموزش_مجازی

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.