بازدید واحد خرید فولاد مبارکه از کارخانه گروه پاترون

بازدید واحد خرید فولاد مبارکه از کارخانه گروه پاترون

بازدید واحد خرید فولاد مبارکه از کارخانه گروه پاترون
تیرماه 1401

بازدید مدیران فولاد مبارکه

بازدید مدیران فولاد مبارکه


#فولاد_مبارکه #کارخانه_صنعتی #گروه_پاترون #پاترون #مدیران_فولاد_مبارکه

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.