بازدید مدیران ذوب آهن اصفهان از کارخانه گروه دانش بنیان پاترون

بازدید مدیران ذوب آهن اصفهان از کارخانه گروه دانش بنیان پاترون

مدیران ارشد ذوب آهن اصفهان از کارخانه گروه دانش بنیان پاترون در تاریخ ۲۵ آبانماه ۱۳۹۵ بازدید کردند.  

در پی مصرف موفقیت آمیز پودر قالب / کستینگ پات و پودر تاندیش / پاترکس گروه پاترون

 

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.