بازدید آقای دکتر جعفری از گروه پاترون

بازدید آقای دکتر جعفری از گروه پاترون

بازدید جناب آقای دکتر جعفری، استادیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه امیرکبیر از گروه پاترون

در تاریخ ۹۶/۵/۴

بازدید آقای دکتر جعفری

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.