غول چراغ جادو و ایمنی هنگام قطعی برق

غول چراغ جادو و ایمنی هنگام قطعی برق

غول چراغ جادوی پاترون ۰۰۷

کنترل سطح آب مخزن هوایی، تست کردن هفتگی دیزل ژنراتور و نیز داشتن دیزل پمپ سه عامل کلیدی برای جلوگیری از حادثه در هنگام قطعی برق است

حفاظت کویل کوره هنگام قطعی برق فقط با مخزن هوایی نیست. این سه همیشه باید آماده به کار باشند:

مخزن هوایی

دیزل ژنراتور

دیزل پمپ

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.