اگزوپات (پودر گرمازای سطح مذاب)

اگزوپات (پودر گرمازای سطح مذاب)

اگزوپات (پودر گرمازای سطح مذاب)
به تاخیر انداختن انجماد سطوح آزاد مذاب در اثر واکنش گرمازای سریع

#اگزوپات #گرمازا #پودر_گرمازا #سطح_آزاد
#مذاب #جرم_نسوز

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.