حدود 50% انرژی مصرفی در کوره قوس الکتریکی با استفاده از قوس الکتریک

حدود 50% انرژی مصرفی در کوره قوس الکتریکی با استفاده از قوس الکتریک

 
به طور کلی حدود 50% انرژی مصرفی در کوره قوس الکتریکی با استفاده از قوس الکتریک و نیم دیگر آن از طریق واکنش‌های شیمیایی تأمین میشود.
Copyright 2016, Mainz Verlag

 

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.