انتخاب گروه پاترون به عنوان«واحد نمونه دانش بنیان و نوآور» در سال ١۴٠٠

انتخاب گروه پاترون به عنوان«واحد نمونه دانش بنیان و نوآور» در سال ١۴٠٠

انتخاب گروه پاترون به عنوان«واحد نمونه دانش بنیان و نوآور» در سال ١۴٠٠، توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد و نیز خانه صنعت و معدن استان یزد

#گروه_پاترون #پاترون #لوح_تقدیر #واحد_نمونه_صنعتی #دانش_بنیان #نوآور #صنعت_معدن_تجارت_یزد #خانه_صنعت_معدن_تجارت_ایران #خانه_صنعت_معدن_تجارت #یزد

انتخاب گروه پاترون به عنوان«واحد نمونه دانش بنیان و نوآور» در سال ١۴٠٠

انتخاب گروه پاترون به عنوان«واحد نمونه دانش بنیان و نوآور» در سال ١۴٠٠

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.