افتخار ما تولید ملی است

افتخار ما تولید ملی است

یکی از محموله های صادراتی گروه پاترون، در حال ارسال به گمرک یزد.

 

“افتخار ما تولید ملی است”

 

یک محموله صادراتی گروه پاترون

تطابق برگ خروج با پالت محصولات توسط واحد کنترل کیفیت، به عنوان آخرین کنترل در کارخانه گروه پاترون

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.