اثر دمای تخلیه در تولید و هزینه

اثر دمای تخلیه در تولید و هزینه

در فولاد سازی با کوره القایی، آیا می دانید اگر با پیشگرم مناسب پاتیل و استفاده از نسوزهای مناسب در بدنه آن به جای ۱۶۹۰ درجه سانتیگراد در ۱۶۷۰ درجه سانتیگراد تخلیه مذاب انجام شود، ۱% به تولید شما اضافه شده، هزینه های تولید (مخصوصا جرم کوره) کاهش می یابد.

نکاتی برای القایی ها ۰۱۶

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.