آیا می‌دانید راندمان کوره القایی از ترانس تا کویل می‌تواند از 65% تا 80% حسب کیفیت و طراحی تجهیزات باشد.

آیا می‌دانید راندمان کوره القایی از ترانس تا کویل می‌تواند از 65% تا 80% حسب کیفیت و طراحی تجهیزات باشد.

آیا می‌دانید راندمان کوره القایی از ترانس تا کویل می‌تواند از 65% تا 80% حسب کیفیت و طراحی تجهیزات باشد.

به طور معمول سازندگان راندمان کوره القایی خود را از 70 تا 75 درصد اعلام می‌کنند.

راندمان کوره القایی

راندمان کوره القایی

#کوره_القایی #تجهیزات #کوره #پاترون #راندمان_کوره #تجهیزات_صنعتی

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.