آیا می‌دانید با مصرف 40% آهن اسفنجی در فولادسازی، مصرف فرو سیلیکو منگنز 16% اضافـــه می‌گـــردد.

آیا می‌دانید با مصرف 40% آهن اسفنجی در فولادسازی، مصرف فرو سیلیکو منگنز 16% اضافـــه می‌گـــردد.

آیا می‌دانید با مصرف 40% آهن اسفنجی در فولادسازی، مصرف فرو سیلیکو منگنز 16% اضافـــه می‌گـــردد.
*با فرض آنالیز معمول قراضه و مصرف سیلیکومنگنز 6014 یا 6515 جهت تولید شمش 5SP ، با آنالیز کربن 0.33 و منگنز 0.55 و سیلیس 0.2

#آهن_اسفنجی #فولادسازی #فرو_سیلیکو_منگنز #قراضه #سلیس #پاترون

مصرف فرو سیلیکو منگنز 16% اضافه می گردد

مصرف فرو سیلیکو منگنز 16% اضافه می گردد

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.