آیا استراتژی یک فولادساز میتواند تمایز باشد؟

آیا استراتژی یک فولادساز میتواند تمایز باشد؟

Patron 003

استراتژی تمایز، یعنی آنکه مشتری حاضر باشد به خاطر متمایز بودن محصول شما پول بیشتری پرداخت کند.

آیا استراتژی یک فولادساز میتواند تمایز باشد؟

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.