آخرین جلسه سال ١۴٠٠ گروه پاترون

آخرین جلسه سال ١۴٠٠ گروه پاترون

آخرین جلسه سال ١۴٠٠ گروه پاترون
با مروری بر اقدامات و دستاوردها، همچنین قدردانی مدیرعامل و هیئت مدیره گروه پاترون از همکاران در تاریخ ٢۵ اسفند ١۴٠٠

#گروه_پاترون
#اقدامات #مدیرعامل #هیئت_مدیره #همکاران #سال_1400 #دستاوردها

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.