غول چراغ جادو و شارژ و پرت آهن اسفنجی

غول چراغ جادو و شارژ و پرت آهن اسفنجی

اهمیت روش صحیح شارژ آهن اسفنجی در کوره القایی را میدانیم؟

شارژ ناصحیح آهـن اسفنجـــــــی باعث خروج آن از طریق سربــاره گیری و در نتیجه افزایـــــش پرت آهن اسفنجی و هزینه تولید و فرآوری می شود.

 

غول چراغ جادوی پاترون ۰۲۵

 

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.