سیستم نمونه برداری خط تولید پاترون

سیستم نمونه برداری خط تولید پاترون

در گروه پاترون از هر بچ تولیدی، جهت آزمایش نمونه‌برداری می‌شود و همه نمونه ها دارای نمونه شاهد (نمونه دوم) جهت آرشیو در بررسی های بعدی هستند.

Patron 442 نسوز جرم دیرگداز بتن سیمان آزمایش

 

#نسوز #جرم_نسوز #سیمان_نسوز #بتن_نسوز #جرم_ریختنی #castable #refractory

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.