این مطلب در روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 5217، مورخ 21 تیرماه 1400، در بخش شرکتها منتشر شده است.

حسام ادیب
گروه پاترون

براساس تعاریف کلاسیک، برنامه‌ریزی یکی از ارکان اصلی مدیریت است. متاسفانه ما در همه ‌سال‌های گذشته شاهد عدم

این مقاله در مجله چیلان، شماره 96، اردیبهشت 1400، صفحه 94 و 95 به چاپ رسیده است.

موانع تولید در توسعه صنعت نسوز
حسام ادیب
گروه پاترون


صنعت نسوز به عنوان یکی از صنایع وابسته به صنعت فولاد، فارغ از موانع و

2