Tags: مدیریت فرایندهای کسب و کار

بازدید همکاران دفتر تهران گروه پاترون از کارخانه و دیدار با همکاران

بازدید همکاران دفتر تهران گروه پاترون از کارخانه و دیدار با همکاران

بازدید همکاران دفتر تهران گروه پاترون، رئیس خرید، سرکار خانم دلدار و واحد بازرگانی خارجی، آقای مهندس عمرانی، از کارخانه و دیدار با همکاران، جناب آقای مهندس شیدا، مدیر کارخانه، جناب آقای مهندس فراست، مدیر تولید، جناب آقای اکرمی و طهماسبی، سرپرستان تولید و دیگر همکاران در واحدهای لجستیک، جناب آقای آل داوود و جناب… READ MORE

چقدر سازمان شما از نظر فرایندی بالغ است؟

چقدر سازمان شما از نظر فرایندی بالغ است؟

این مقاله در مجله پردازش شماره 154 و 155، مهر و آبان 1400، از صفحه 64 تا 65 به چاپ رسیده است.   چقدر سازمان شما از نظر فرایندی بالغ است؟ حسام ادیب گروه پاترون   در مقاله ای که در مجله پردازش شماره 152 و 153، مرداد و شهریور 1400 با عنوان “آیا سازمان… READ MORE

دعوت به دوره ای برای مدیران صنعت فولاد

دعوت به دوره ای برای مدیران صنعت فولاد

انجمن تولید کنندگان فولاد ایران با همکاری گروه پاترون برگزار می کند: دوره کاربردی استراتژی و مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM) در صنایع فولادی هدف دوره: تداوم رشد سازمانها و جلوگیری از ثبات و سقوط سازمانی، با رویکرد فرایندگرایی، به عنوان پایه ای برای استراتژی محور بودن سازمانها مخاطبین دوره: اعضای هیئت مدیره، مدیران… READ MORE