Tags: قیمت مواد اولیه

سامانه نیما تر و خشک را باهم سوزانده است

سامانه نیما تر و خشک را باهم سوزانده است

این مطلب در معدن نامه مورخ ۷ اسفند ۱۳۹۷ منتشر گردیده است.   سامانه نیما تر و خشک را باهم سوزانده است شیوا نیک وظیفه بندهایی که توسط کمیته تخصصی تنظیم بازار فولاد تایید و اجرایی شد از نگاهی مثبت تر به حکایت دارد. معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز در ماه گذشته… READ MORE